Pastel

Copy of the reproduction painted by Yu.Clever "Winter" (the 2nd version)

Vsevolod Yushakov

“Copy of the reproduction painted by Yu.Clever "Winter" (the 2nd version)”

Size: 53х42, paper, pastel

Copy of the reproduction painted by Yu.Clever "abandoned mill"

Vsevolod Yushakov

“Copy of the reproduction painted by Yu.Clever "abandoned mill"”

Size: 53х42, paper, pastel

In the rays of dawn

Vsevolod Yushakov

“In the rays of dawn”

Size: 29,7х21 см, pastel on paper

Evening after the rain

Vsevolod Yushakov

“Evening after the rain”

Size: 29,7х42 см, pastel on paper

Road to...

Vsevolod Yushakov

“Road to...”

Size: 29,7х42 см, pastel on paper

Golden fields

Vsevolod Yushakov

“Golden fields”

Size: 29,7х21 см, pastel on paper

Blooming Sally

Vsevolod Yushakov

“Blooming Sally”

Size: 29,7х42 см, pastel on paper

A copy of the reproduction painted by Yu. Clever "Fisherman"

Vsevolod Yushakov

“A copy of the reproduction painted by Yu. Clever "Fisherman"”

Size: 29,7х42 см, pastel on paper

A copy of the reproduction painted by M. Gumennyh "Volcanoes of Kamchatka"

Vsevolod Yushakov

“A copy of the reproduction painted by M. Gumennyh "Volcanoes of Kamchatka"”

Size: 29,7х42 см, pastel on paper